Ochrana soukromí

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Provozovatel osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je firma RESTAB s.r.o., IČO: 51 677 229, Popradská 250/66, Košice – mestská časť Západ 040 11 Slovakia, (dále jen „Provozovatel“).
 2. Kontaktní údaje Provozovatele jsou: adresa: RESTAB s.r.o., IČO: 51 677 229, Popradská 250/66, Košice – mestská časť Západ 040 11 Slovakia, email: info@restab.eu, tel. č.: +421 910 917 790
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Provozovatel jmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.

II. ZDROJE A KATEGORIE zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/la nebo osobní údaje, které Provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a Provozovatelem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem Provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, ani ze strany Provozovatele plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany provozovatele dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/la svůj výslovný souhlas.

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

 1. Provozovatel uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH DAT (SUBDODAVATELÉ PROVOZOVATELE)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • Podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. Seznam našich zprostředkovatelů, kteří mohou zpracovávat Vaše osobní údaje.
Ve většině případů zpracováváme Vaše údaje pro vlastní účely jako provozovatel. To znamená, že my stanovujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a zodpovídáme za jejich řádné provedení. Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli zprostředkovatele a to zejména:

VI. VAŠE PRÁVA

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH DAT

 1. Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v elektronické podobě.
 3. Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl/la.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2022